2014-05-31

A. Teel teadmuspõhisema Eesti poliitika, õiguse ja halduse poole. Kimp tekste ja projekte

Aare Kasemets
Tere! Sotsioloogina, ametiisikuna ja teadus-arendusprojektide tegijana olen taotlenud tulemust (= kasu) inimestele, kogukondadele ja neid teenindavatele kohalikele omavalitsustele ning riigiasutustele - kõik  Eesti Põhiseaduse preambula vaimus ja avalikes maa/rahva huvides :)
Koos koolitusi, mõttetalguid või rahvaküsitlusi kavandades ei aima me alati täpselt, mis kasu sellest võib lõpuks tulla - elu pakub üllatusi. Võin nii maa-, õigus- kui organisatsiooni-sotsioloogiliste uuringute põhjal kinnitada, et sotsiaalteadused, arengukavad ega seadused ei juhi ühiskonda - inimesed juhivad, üksi ja koos, oma teadmiste, mõtete ja võimaluste piires oma elu, kogukonna ja ühiskonna valikuid. PiiriTii.
Mu tekstid teadmuspõhise juhtimise (sh poliitika- ja õigusloome) alal on allpool, varasemate projektide ja koolitusteemade valik paremal. Aare
****
Sõna 'teadmus' = teadmised + väärtused. 'Teadmuspõhine' lähtub teadustööde ja mõjustet inimrühmade kaasamise tulemustest, arvestab avaliku huviga ja on hea. Eesti riigis ja omavalitsuses võiks iga arengukava, õigusakt ja teenus olla hea:)  

Artiklid ja koolitusmaterjalid (valik):
Aare Kasemets (toim., 2011) Parem õigusloome ning õigusaktide mõjude hindamine, sh mõjude hindamise ja kaasamise meetodid. E-õppevahend ametnikele: http://www.avalikteenistus.ee/projekt/kursus1/index.html / Avavideo: http://www.uttv.ee/naita?id=2342
A.Kasemets (2018). Institutionalization of better regulation principles in Estonian draft legislation: the rules of law-making, procedural democracy and political accountability between norms and facts. The Theory and Practice of Legislation, 6 (1), 00−00 [ilmumas].
A.Kasemets (2017). Haridusvaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu dokumendianalüüsid: strateegiadokumendid, ajakirjandus ja kohtulahendid. Aruanne Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusele (RAKE). 1−99.
A. Kasemets (2017). Parema õigusloome poliitika institutsionaliseerumine Eestis 2007-2017. Eesti 100 – teel avatusele?: Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents. 24.–25. märts 2017 Tallinna Ülikoolis. Toim. Airi-Alina Allaste et al. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 31−32.
A.Kasemets (2016). Teadmistepõhise poliitika ja õigusloome kaksteist institutsionaalset eeldust. Riigikogu toimetised, 34, 149−162.
A.Kasemets ja T.Oppi (2013). Siseturvalisus, ideaalse inimvara juhi otsingud ja täiendõppevajadus. Riigikogu Toimetised, 28, 140-158: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=16519
A.Kasemets; Ü.Lepp ja M.Dsiss (2012) Eesti kodanikeühiskonna statistilise portree ja kaasamistaristu idee. Riigikogu Toimetised (RiTo) 25, 159-169: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=16139
A.Kasemets, A.Talmar ja E.Liivik (2011) Parema õigusloome põhimõtete rakendamise probleeme sisejulgeolekupoliitikas - RiTo 23: 83-96: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14451
A.Kasemets (2008). Keskkonnahoidlike riigihangete prioriteedid ja valikud. RiTo 17, 129 - 138: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=12536 / Slaidid: Keskkonna- ja tervisehoidlikud riigihanked - kas liiga kallid? (Valdade ja Linnade Päevad'08) http://ebookbrowsee.net/02-08-aare-kasemets-keskkonnahoidl-riighange-270208pro4-pdf-d88683050
A.Kasemets (2006) Teadmistepõhise ja säästva avaliku poliitika institutsionaalsed eeldused Eestis - RiTo 14 http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=10991&op=archive2
A.Kasemets (2003). Sotsioloogilised uuringud kui peegeldus parlamendile, turule ja kodanike ühiskonnale – RiTo 8, 134-144: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11400&op=archive2


Mõned ingliskeelsed tööd:
A.Kasemets ja A.Talmar-Pere (2014) Implementation of Better Regulation Measures in the Internal Security Draft Legislation: the case of Estonia. European Journal of Law Reform, 80 - 103.
A.Kasemets (2012) The Long Transition to Good Governance: The Case of Estonia. ERCAS Research Paper No 32: http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2012/09/WP-32-Long-Transition-Estonia1.pdf
Rohkem ingliskeelsel elehel: http://aare-kasemets-piiritii-borderway-ee.blogspot.com/

2014-05-21

B. Kimp maarahvakultuuri taasavastamise ja -loomise tekste edasiloomiseks.

Aare Kasemets (2011) Miks ja kuidas maarahva loodushingelist pärimuskultuuri taasluua kaasaegse elu rikastuseks? (3.XI) http://www.keskkonnaamet.ee/public/1_AareKasemets.... ***
A.Kasemets (2007). Looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandi kooshoidmine: jätkusuutlikkuse eeldused. H.Valk (toim). “Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse”. Trt: Õpetatud Eesti Selts jt, 77-131: http://www.maavald.ee/hiis/raamat2007/hiiekogumik.pdf
Ingliskeelne kokkuvõte: http://hiis.ee/sacred-sites/sns2007/aare-kasemets    
A.Kasemets (2007). Rahvuskultuuri jätkusuutlikkus glokaalses infoühiskonnas: õpetajad kultuuriloo kandjana ja tähenduste andjana. Kultuur ja Elu nr 3 http://www.kultuur.elu.ee/ke489_rahvuskultuur.htm
A.Kasemets (toim. 2000). Selle maa põlisrahva kultuur ja rahvuslik ideoloogia 21.sajandil: 12 poliitikat ja 24 koostegevuse valdkonda. Ideepank edasiloomiseks. Eestluse Elujõu Kongress  http://www.folklore.ee/ideepank.htm (u 15 kaasautorit, 42 lk)
Suitsusann ja pyrstipesu. Kerisetegijad ja lapsepõlve saunalised
on teises ilmas ja mäletaja laulu sees, kui vihad vihisevad

A.Kasemets (1999). Maarahvakultuur ja Eesti jätkusuutliku arengu ideoloogia - A.Raukas, A.Oja (toim). Eesti 21. sajandil. Arengustrateegiad. Visioonid. Valikud - Säästva Eesti Instituut, Teaduste Akadeemia, 148-155
A.Kasemets (1998). Maarahvakultuuri võimalusi uuel aastatuhandel.  A.Murutar (toim). ‘Maarahva elujõud II: müüdid ja tegelikkus’. EPMÜ maasotsioloogia uurimisrühm. Tartu: Elmatar, lk 95-138   
Videod:
Tartu Muinsuskaitsepäevad ja maakultuuriseminarid 25 (1988-2013) Tartus Riia tn 12: https://www.youtube.com/watchv=I8cStLkRvMk 
Eesti Ökokogukondade Ühenduse kärajad Riigikogu konverentsikeskuses (2012): http://www.streamica.com/#v/7i2_Gu7eDV0

Mõned lingid ja viited ja .. Päikest Sassile:
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel4964_4941.html

Kuna mu näoraamat (Fb) tõrkus mu 1997.a teksti salvestamisel, siis lisan siia lõppu selle Aleksander Heintalu (Vigala Sassi) minemise ja mäletamisega seotud  teksti. Täna (23.08): Sass on paljusid mõjutanud oma teadmiste, tõendatud ettenägemisvõime ja olemisega. Lugedes teiste mälestuskilde lisan siia ajajoonele oma teksti Sassi fenomenist, mille kirjutasin Leisi teabepäevaks, kui oli vaja kohaliku vallavalitsuse eest Männisalu ja Sassi pere eluskooslust kaitsta... Mõned killud tekstist ilmusid Madis Jürgeni Eesti Ekspressi reportaazis (aasta oli 1997) ja hiljem seisis tekst aastaid ka Sassi kodulehel, mida Elo toimetas. 
Mälukild muutmata kujul, koos Alliksaare luulekilluga >>>>

"Päikest Sassile, tema lähedastele, Männisalule. 
 http://www.vigalasass.com/sassist.htm (alla laetud: 21.03.2009)
Püüan siia paberile mõttekilde, tähendusi Aleksander Heintalu (Vigala/Männisalu Sassi) fenomenist, ehkki sõnadesse püüda on seda üsna võimatu. Sass on oma tegude, teadmiste, suhtumiste, tekstidega mõjustanud tuhandete inimese elukäsitlust, vaadet ökoloogilistele kooslustele ja kultuurile, ta on laiendanud arusaamu inimeste võimetest. Järgnev kirjeldus on üks paljudest võimalikest.
Ma pole Sassi juurde Männisallu viimasel viiel aastal saanud - jooksev aja puudus - tööülesanded, kodu, õpingud, kodu- ja välismaised kokkulepped. See kestab. Ka tänaseks päevaks ei saa ma end töörattast välja, kuigi vajaksin Männisalus mõtisklemise aega rohkem kui kunagi varem.
Kirjutan teadmises ja lootuses, Sassi kodu ja tema rajatud haruldaste taimedega ning skulptuuridega looduspark jääb terviklikuks koosluseks, mille eluringetest ei rebita tükke välja. Sassi avatud väravatega kodust ja dendropargist on läbi käinud tuhanded inimesed - see on kujunenud Saaremaa loodus- ja kultuuriväärtuseks, mida tullakse vaatama ning mõtestama lähedalt ja kaugelt. Sass ei loonud ühiskondlikku hüve mitte enese isiku jaoks või kasu pärast, seetõttu loodan, et vallavolikoguga ja/või õigusjärgse omanikuga saavutatakse loodusparki säästev kokkulepe, mis hoiab ära moraalse ja seeläbi ka piirkonna mainega seotud majandusliku kahju.
Ometi, järgnev on mõeldud rohkem Sassile tänutäheks kui maavaidluse süvenduseks, sest minu vaatekohalt on valla volikogu asetanud oma senise otsusega õiguse kaalukausile kaks võrreldamatu kaaluga hüve: ühe eraisiku hüve/huvi ja kogu Eesti- ja Saaremaad rikastava ühiskondliku hüve/huvi.

Teadja fenomen
Algus. Oli vist aasta 1986, kui oma erinevates tutvuskondades kuulsin Vigala Sassist, kes oli Vigalast kolinud Saaremaale, et pääseda piirivalvetsoonis inimeste voolu eest. Üks seltskond oli EPAs kartuli ja porgandisortide bioenergeetika uurijate juures, teine Ida võitlusviiside treenerite ja kolmas nõelraviga tegelevate noorte arstide juures - kõik kes olid Sassiga kohtunud, pidasid teda eriliseks.
Et üks minu sõpru-metsamehi oli just Saaremaal Leisi metskonnas praktikal, hankisin piiritsooni loa, pakkisin seljakoti ja sõitsin kohtuma mulle tundmatu suurusega - kes tunnetab elusolendite aurat, võib loitsu/meditatsiooni kaudu saada ja saata infot kaugete maade tagant, annab foto põhjal täpseid diagnoose haigetele, juhatab kaotatud/varastatud asju, ennustab tulevaid sündmusi ette jms.
Ülikooli orientalistika ringis olin tutvunud veidi budistliku filosoofiaga - Sassi juurde minnes läksin tema kui ühe teadja, kui õpetaja juurde, kes teab-tunnetab-oskab midagi elu saladustest, mida mina ei tunne. Mäletan, et mõned inimesed kartsid Sassi ja hoiatasid. Seetõttu kindlustasin oma vaimu teadmisega: kuna mu mõte/taotlus on heasoovlik, avatud ja omakasupüüdmatu (kui intellektuaalne omakasu välja arvata) ning ma olen valmis Sassi kui teadja mõistmiseks vaeva nägema, siis… juhul kui Sass peakski mingil põhjusel käituma ettearvamatult, on see rohkem tema kui minu probleem.
Kohtumine. Kui üheksa paiku hommikul Sassi väravasse jõudsin, oli seal ootamas kolm autotäit jutule soovijaid, sh üks noor pere umbes aasta vanuse lapsega. Läksin viimasena nende järel läbi männisalu Sassi maja poole, suured dogid tulid ja nuusutasid. Kui Sass oli abivajajatele tööotsad peenardel ette näidanud, tuli ja küsis "kes sind saatis?". Rääkisin talle ühistest tuttavatest ja ütlesin, et tulin huvi pärast. Sass kutsus mind endaga pooleliolevat püramiidi ehitama - seal püramiidis toimus esimene vestlus, küsimused ja vastused, millele järgnesid mitmed teised. Kohtumiste üheks väljapoole-märgiks jääb ajakirjas "Kultuur ja Elu" pealkirjaga "Päikest Aare!" ilmunud intervjuu.
On rida elunähtusi, mis Sassi kõrval said teise, avarama tähenduse. Nimetan mõned:
* Kõik taimekooslused on bioenergeetiliselt seotud ja neile mõjuvad ka inimeste emotsioonid. Sass mõõtis taimi oma püramiid-laboris spetsiaalse aparatuuriga ja leidis näiteks sedagi, et jõulude jt pühade ajal olid "positiivse pinge" näidud kõrgemad. Analoogsetest mujal maailmas tehtud eksperimentidest lugesin mõni aasta hiljem ajalehtedest. Jaapanis näiteks tehti porgandite ja lilledega katse - perenaise lähenemisel peenrale registreerisid andurid positiivse signaali, hullava koera lähenemine peenrale tekitas taimedes aga raku tasandil stressi ja paanikat. Taimede tunnetus.
Männisalu kooslus pole erandlik. Ökosoofiline väide, et looduskooslused nagu metsatukad, järved, jõed, sood, merelahed jt on elavad, et neil on oma geo-bio-keemiline ja -energeetiline struktuur/väli, mida muiste inimene nimetas ehk koha vaimuks, hingeks, haldjaks, metsaisaks, maaemaks või jumalaks… omandab Männisalus Sassi töö tõttu teadjale mitmekordse tähenduse.

* Sass katsetas iidseid Siberist, Hiinast ja Ameerika indiaanlastelt teadaolevaid loitsimistehnikaid kindlate taimede kaudu info edastamiseks, kus taim täitis tunnetusliku info edastamises teatud mõttes saatja- ja vastuvõtjaantenni ülesannet. Ühes eksperimendis Nasva kalalaeva kapteniga tegi kapten selliselt edastatud teadete/signaalide alusel tuhandete kilomeetrite kaugusel Atlandil intuitiivseid ei või ja otsuseid ning tagajärjed hämmastasid Sassi ennastki. Legendaarne lugu.
* Maa energeetilise "+" ja "-" rütmide, samuti erinevate taimeliikide bioenergeetiliste vastasmõjude ja sobivuse küsimused on olulised aianduses. Igal taimeliigil on oma eelistused, kus ta on kõige produktiivsem. Samas "seltskonnas" taimed mõjutavad üksteist ka kvalitatiivselt: koos kasvanud kurk ja kapsas või rukis ja rukkilill on midagi muud kui omaette kasvanud, teatud toataimed sobivad omavahel ja tunnevad üksteisest "heameelt", teised aga mitte. Nagu inimesedki /.../.
* Sass retsenseeris mõningaid ülitundlikkuse fenomene käsitlevaid raamatuid, mida sellane Moskvas asuv N.Liidu Teaduste Akadeemia talle saatis. Mitmed neist äärmiselt piiratud levikuga raamatutest käsitlesid ajus informatsiooni vastuvõtuga seotud protsesse, teatud molekulide suuna muutusi välissignaali korral jms. See avardas minu arusaamu inimese ajus toimuvate info vastuvõtu ja edastuse võimalike mehhanismide kohta.
* Vigala päevilt käis Sassiga kaasas inimeste läbinägemise kuulsus ja samuti kuuldus, et Sass näeb elusolendite, sh inimeste värvilisi aurasid. Männisalu päevil Sass eitas inimese aura värvide nägemist - aura värvid on tema sõnul lihtsalt nimetused erineva intensiivsusega peilingu-väljade jaoks/../ Usun, et kollast tsõõri (ringi) pühameeste peade ümber on kristlikel, budistlikel jm maalingutel paljud vaadanud. See on maalitud tunnetuse, mitte nähtava kuma järgi. /../
* Sassi ülitundlikkust ja tema sellekohast kirjeldust püüdsid oma mõõte-aparatuuri väljatöötamisel rakendada mitmed Eesti ja Vene teadusinstituudid. Sass andis näiteks taimede bioenergeetiliste pingete puhul teatud hüpoteetilised sagedused ette ja füüsikud-insenerid hakkasid signaali öeldud sagedusalalt otsima. Saanud signaali kätte, seadistati mõõte-aparaat ja anti tootmisse.
* Tean paljusid inimesi, kes põdesid kaasasündinud ehk siis kroonilist haigust ja käisid aastaid arsti juurest arsti juurde teadmata oma haiguse õiget põhjust (diagnoosi). Sassi pandud diagnoosid, mis leidsid hiljem tava-meditsiini arstide poolt kinnitamist, suurendasid usku tema võimetesse ja haiguste põhjuste seletusse. Mu hea tuttav, kes nii koolipõlves kui meditsiiniüliõpilasena igal aastal haiglas oli, sai lõpuks selguse haiguse põhjuste kohta just Sassilt. Sass ühendas kolme arsti seni vastuolus olnud diagnoosid ja järgnev analüüs kinnitas tema sõna. /.../ Oma tervise kohta pole ma Sassilt küsinud.
* Mitmete raskete haiguste puhul viitas Sass põhjuslikule seosele haiguse ja haige enda poolt või tema suguseltsis varem toime pandud ebaeetilise teo või traagilise sündmuse vahel. Sassi seletusviisis oli palju kokkupuuteid vanas maarahvakultuuris ja ka Vanas Testamendis olevate arusaamadega. Maailmavaateline iva: inimene vastutab oma tegude (sh mõtete ja sõnade) kvaliteedi eest. Keegi ei saa lõplikult lunastada ega heastada, kui inimene on sihilikult või hooletusest kellelegi kurja teinud. Info jääb ilmaruumi. See kehtib ka inimese ja looduse suhetes.
* Meditatsiooni ja transi kaudu erinevates aegades ja ruumides rändamine, ajas edasi ja tagasi liikumine ning ka haiguste põhjuste varjust väljatoomine oli/on Sassi kui teadja oskusi. Saadud info ja kogemus oli/on Sassi jaoks alati nagu uurimisobjekt teadlasele, kes püüab eristada tegelikku näilikust, soovitavat olevast. Ta on sageli öelnud, et kui inimene midagi väga tahab näha, siis ta lõpuks ka hakkab seda (ettekujutust) nägema, kuid - see ei tarvitse olla tegelik info.
Pärast Männisalus viibimisi mõistan ma paljusid nii maarahvakultuuri kui ka maailmakultuuri tekste hoopi teisiti. Arvukad Eesti Kirjandusmuuseumis talletatud pärimused, iidsed muinasjutud, antiikmütoloogia, Tiibeti Surmaraamat, Põhjala saagad, Piibli prohvetite kuulutused, India vedad, erinevad 1990-ndate ulmefilmid (Terminaator, Surematu jpt), Castaneda raamatud ja isegi Artur Alliksaare või Jaan Kaplinski luuletused on tänu Männisalus viibimisele rikastunud sügavamate infokihistustega. Paljud seni tähenduseta sümbolid ja kirjeldused hakkasid kõnelema.

* Olen saatnud mitmeid noori Sassi manu uurima inimese ülitaju ja loodushingelise ilmavaate küsimusi, et nad tunnetaksid nii eneses kui ka esivanemate loodust arvestavas ökosoofilises kultuuris peituvaid võimalusi. Sass on neile rääkinud läbi oma kogemuse asjadest, mida nad on soovinud teada ja õppida. Pole kuulnud, et Sass oleks teadmisi ja õppimist väärtustava inimese oma koduväravalt tagasi saatnud. Sassis on õpetaja, teadmiste levitaja kutsumus, kuid samas on ta teadusmehena juurdleja, edasimõtleja. Tema seisukohad on uuenenud koos uue teabe ja argumentide lisandumisega - ka sellepärast tuleb tema juurde inimesi lähedalt ja kaugelt.

Lõpetuseks luulekild Artur Alliksaarelt:
... kõik mis on tekkinud enam ei haju
kui seda jäävust ka meeled ei taju....

Tekst Leisi teabepäevaks: 30.09.1997. /Aare Kasemets/ " [....]

P.S. 1990ndate algul avaldasime kahepeale Sassiga intervjuu ajakirjas "Kultuur ja Elu", mille pealkirkirjaks valis Sirje Endre Sassi kirjutatud rea "Päikest, Aare!" Loodan selle mõnest raamatukogust leida.. 


Piiri (teadmus)talu ööpäevas on asju


Piiri (teadmus)talu rehielamu [1889] rehetoas ja üleval tagurpidi paati meenutava laastukatuse all on ruumi erilisteks mõttetalguteks. Rehielamu lähedal on ka suitsusann, tiik rohekonnadega ja küün koos väliköögi ja lakapealse öömajaga. Vana õunaaia servas on lumemurtud katusega aidast saanud  Mikita-Vipi-ait, mille päiksepoolset tagaseina asendab vaade heinamaale ja Paluküla metsadele.
Piiri talu on mu vanaema Helmi kodukotus, kus möödus osa mu lapsepõlvest. Koha nimi tuleb tõenäoliselt sellest, et see asub metsa ja soode servas küla piiril. Piiri tii tähendab Piiri teed selle kandi keeles. Talu asub Võnnu kihelkonnas Haaslava vallas Kriimani külas - Tartust u 21 km kaugusel, kui tulla Kurepalu, Roiu ja Uniküla kaudu ümber Vooremäe. Ja veidi kaugemal, kui tulla Tartu-Räpina maanteed Vana-Kastre ja Melliste kaudu keerates Hammaste-Võnnu teeristist paremale Uniküla peale. Aare